Neubau Restaurant Candela, Sonnenstrasse 5, 9000 St. Gallen

/Neubau Restaurant Candela, Sonnenstrasse 5, 9000 St. Gallen